شاید مرهمی باشیم بر آتش دل روزهای سخت عملیات

۱۱ آبان ۱۳۹۵ شاید مرهمی باشیم بر آتش دل روزهای سخت عملیات

آتشنشانان با حماسه آفرینی های خود در نبرد با شعله های خانمان سوز، جوانه های امید را از بستر خاکسترها می رویانند.

فست کلیک افتخار دارد تا در تبریکی کوچک با اکران بنرهایی بسیار کوچک تر ، از قلب بزرگ آتشنشانان،آتش مملو از خستگی روزهای سخت عملیاتی را مرهمی گذارد .

مدیران مجموعه فست کلیک قصد دارند تا با ارائه قدردانی از اقشار زحمتکش جامعه فرهنگ قدردانی را زنده نگه دارد تا آینده ایی مملو از مهر،عشق ودوستی را برای نسل های بعد داشته باشیم

باشد که خدا یارو نگهدار آنها باشد