نوین چرم

۱ آبان ۱۳۹۵ نوین چرم

چقدر زود گذشت 6 سال از همکاری بین نوین چرم و فست کلیک ، خوشحال هستیم که تواین مدت باهم بودیم و از تجربیات هم استفاده کردیم ما اولین دیجیتال مارکتینگ را با شما شروع کردیم . حتما اتفاق های قشنگی بین ما افتاده که هنوز هم باهم هستیم .از مشاورهایتان ممنونیم.